Skalarprodukt, Vektorprodukt

Aus KAS-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Betrag eines Vektors = Länge eins Vektors


\vert\vec{a}\vert=\sqrt{{a_1}^2+{a_2}^2}

\vert\vec{a}\vert=\sqrt{{a_1}^2+{a_2}^2+{a_3}^2}

Skalarprodukt

{{a_1} \choose {a_2}} {{b_1} \choose {b_2}}={a_1}{b_1}+{a_2}{b_2}


Winkel zwischen zwei Vektoren


\cos\alpha=\frac{ \vec {a}    \vec{b}}  {\vert{\vec{a}}\vert \vert{\vec{b}}\vert}


Orthogonalität

\vec{a}*\vec{b}=0

-> a orthogonal zu b

-> Nullvektor senkrecht zu jedem vektor